Verhuurvoorwaarden

Een groot park aan schrobmachines en veegmachines staat klaar om te worden ingezet voor schoonmaak van uiteenlopende vloeren. Bedrijven die bij ons huren zijn uiteenlopend, van schoonmaakbedrijf of aannemer tot logistiek en gemeentes. Na advies, al dan niet op locatie, wordt de juiste reinigingsmachine gebracht en wordt er een uitgebreide instructie gegeven. Vloerreiniging zonder investering, wel de lusten maar niet de lasten.

Huur kan per dag/week/maand/jaar, ALL IN zonder bijkomende kosten. De volgende verhuurvoorwaarden zijn van toepassing:

De huurprijs wordt berekend volgens het tarief genoemd in het huurcontract, huurafspraken en/of afleverbon.

Facturatie geschiedt na afloop van de huurperiode dan wel per maand. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen zonder recht op kortingen, bij latere betaling kan de wettelijke rente apart in rekening gebracht worden naast bijkomende kosten en wettelijke incassokosten. In voorkomende gevallen en ter beoordeling aan Rentclean Machines kan een borgsom gevraagd worden.

De huur vangt aan bij aflevering van de machines en eindigt bij afmelding c.q. ophalen van de machines. Bij ontvangst van de machine zal de vertegenwoordiger van de huurder een ontvangst bon ondertekenen. Na afmelding zal eveneens voor akkoord getekend worden voor controle en terugname van de machine(s) en verbruik reinigingsmiddelen en/of pads en overige toebehoren indien van toepassing.

Rentclean Machines heeft het recht per onmiddellijk teruggaaf te eisen van het verhuurde materieel indien daarvoor naar het inzicht van Rentclean Machines dringende reden aanwezig zijn. Dringende reden kunnen zijn: verwaarlozing van het gehuurde, eigenhandige verplaatsing naar andere locaties, onjuiste bediening, betalingsachterstanden etc. Bij tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst op grond van dringende reden zijn de tot op dat moment verschuldigde huurpenningen direct opeisbaar. Met uitzondering van technische storingen aan het verhuurobject zal stilstand van de machine(s) bij de huurder om welke reden dan ook, in geen enkel geval leiden tot een reductie van huurprijs.

Transport van de machines is exclusief voorbehouden aan Rentclean Machines, eigenhandige verplaatsing naar andere locaties is niet toegestaan. Gehuurd materieel voldoet niet aan de toelatingseisen voor de openbare weg, gebruik en/of rijden op de openbare weg is verboden. In voorkomende gevallen kan verhuur mogelijk zijn inclusief een daarvoor geschikte aanhanger, tegen vergoeding.

De huurder verplicht zich er toe het gehuurde materieel in uitstekende staat te handhaven en het alleen met instructie en overdracht van gebruiksinstructie toe te vertrouwen aan gekwalificeerd personeel. Bij aflevering wordt een uitgebreide instructie voor het gebruik gegeven. Het materieel dient dagelijks na gebruik schoongemaakt te worden én bij beëindiging van de huurtermijn, zo niet dan worden de kosten van schoonmaak, te weten €50,- excl. btw, afzonderlijk in rekening gebracht. Geen enkele verandering, wijziging of aanpassing aan het materieel is toegestaan zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Rentclean Machines.

De huurder of zijn vertegenwoordiger erkent met de ondertekening van de ontvangst bon dat het geleverde materieel zich in uitstekende staat van werking en onderhoud bevindt. Hij verbindt zich voor de periode van de huur het materieel in uitstekende staat te houden. De reparaties die niet voortvloeien uit een normale slijtage van het materieel en de kosten daarvan zijn voor rekening huurder. De verhuurder heeft het recht eenmaal per maand op normale werkuren, in nader overleg, controle op het onderhoud en technische staat van de machine(s) uit te voeren. In geval van onderbreking van het werk, veroorzaakt door een reparatie aan materieel, zal de tijd dat een machine langer dan een halve werkdag niet gebruikt kan worden niet in rekening gebracht worden. Rentclean Machines zal bij storingen al het mogelijke doen om de machine zo snel mogelijk te repareren en/of indien mogelijk een vervangende machine te leveren.

Storingen en/of onduidelijkheid in het gebruik dient onverwijld aan Rentclean Machines gemeld te worden. Voor het verhelpen van storingen als gevolg van oneerdeelkundig gebruik zullen afzonderlijk voorrijkosten en arbeidsuren in rekening gebracht worden. Rentclean Machines kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de eventueel ontstane kosten die technische stilstand van het materieel met zich meebrengt.

In een gehuurde reinigingsmachine mogen uitsluitend door Rentclean Machines geleverde reinigingsmiddelen worden gebruikt. Hiervan mag uitsluitend worden afgeweken met goedkeuring van Rentclean Machines. Indien door het gebruik van niet goedgekeurde reinigingsmiddelen schade aan de machine ontstaat zullen deze worden verhaald op de huurder.

Het verhuurde materieel is volledig eigendom van Rentclean Machines. De huurder kan in geen geval de reinigingsmachine verkopen, onderverhuren of in onderpand geven om welke reden dan ook. In geval van verloren gaan van het gehuurde is een schadevergoeding opeisbaar gelijk aan de waarde van het gehuurde materieel zoals vermeld op de afleverbon.

Huurder is zelf verantwoordelijk voor verzekering van het gehuurde object tegen diefstal, (zelf)ontbranding, wettelijke aansprakelijkheid e.d. Tevens is huurder zelf volledig aansprakelijk voor het gebruik van de machine en eventuele gevolgen van schade hierdoor veroorzaakt aan personen, gebouwen, vloeren, objecten e.d. Rentclean Machines is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van stilstand van de machines als gevolg van storingen e.d. Op geen enkele wijze bestaat recht op schadevergoeding als gevolg van huur, gebruik, stilstand of wat dan ook van de geleverde reinigingsmachines.

De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van huurder of derden ofwel van overmacht. Eventuele schade komt in rekening naast de verschuldigde huursom en is direct opeisbaar.

Zodra het materieel in handen is van de huurder of zijn vertegenwoordiger zijn automatisch de bovenvermelde huurcondities van toepassing. Ten last van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn recht ingevolge dit contract nuttig of nodig mocht achten.

Advies of demonstratie?

Snel een persoonlijke afspraak op locatie.

Advies of demonstratie?

Snel een persoonlijke afspraak op locatie.

Terugbelverzoek indienen

Afspraak inplannen of telefonisch advies nodig? Laat je nummer achter en wij nemen dezelfde dag nog contact met jou op!

Jouw gegevens
* Verplichte velden
Lees hier hoe we met jouw privacy omgaan.